De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

Misgebeden en -gezangen van Maria Tenhemelopneming

Het "Kyrie IX" (De monniken van de abdij van Fontgombault).

openingsgebed

Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, Gij hebt de onbevlekte Maagd, de Moeder van uw Zoon, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen U: open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

ofwel

God, uw almacht reikt veel verder dan de tijd die ons is toegemeten. Zo hebt Gij de onbevlekte Maagd en Moeder Gods uitverkoren en hemelhoog verheven en haar doen delen in uw heerlijkheid. Wij vragen: wil ook ons tot U verheffen; dat wij zoals Maria die nu verheerlijkt is, altijd met U verbonden blijven in de gemeenschap van de heiligen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

Het "Gloria IX" (De monniken van de abdij van Fontgombault).

eerste lezing

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes.

Toen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeŽn en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode Draak. Hij had zeven koppen en tien horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp die op de aarde. En de Draak stond vůůr de Vrouw die zou baren om zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. En haar Kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft, door God bereid. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: "Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn Gezalfde."

tussenzang

Refrein. Naast u staat de koningin, getooid met goud.

Prinsessen komen u daar tegemoet,
en naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir.

Nu luister, dochter, wees aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.

Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
brengt hem uw hulde, want hij is uw heer.

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning.

tweede lezing

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Broeders en zusters. Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, vervolgens, bij zijn komst zij die Christus toebehoren; daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben onttroond. Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt is de dood.

tussenzang

Alleluia.
Maria is ten hemel opgenomen:
het engelenkoor jubelt.
Alleluia.

evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep uit met luide stem: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is".
En Maria sprak: "Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder: daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht, voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar IsraŽl heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen".
Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was keerde zij naar huis terug.

Het "Credo V" (De monniken van de abdij van Fontgombault).

gebed over de gaven

Heer, moge het offer dat wij met toewijding brengen, tot U opstijgen. Geef gehoor aan de voorbede van de heilige Maagd Maria die ten hemel is opgenomen; ontsteek in ons hart het vuur van uw liefde en laat ons altijd naar U verlangen. Door Christus onze Heer.

ofwel

Heer, laat deze offerande en onze toewijding alle menselijke kleinheid overstijgen en naar U uitgaan op het feest van Maria's tenhemelopneming. Aanvaard onze gaven als het antwoord op uw genade. Door Christus onze Heer.

prefatie

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
of
De Heer zij met u.
En met uw geest.

Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal,
door Christus onze Heer.

Want op deze dag is de Maagd,
de Moeder van God, ten hemel opgenomen.
Zij is het begin,
het beeld van de kerk der voleinding.

Zij houdt de hoop in ons levend
en is een troost voor het volk onderweg.
Terecht hebt Gij haar het bederf van de dood
niet laten zien
omdat zij op wonderbare wijze
de Moeder is geworden van uw Zoon,
de gever van alle leven.

Daarom, met de koren van de engelen,
loven en aanbidden wij U
en zingen vol vreugde :

Heilig.

Het "Sanctus IX" (De monniken van de abdij van Fontgombault).
Het "Agnus Dei IX" (De monniken van de abdij van Fontgombault).

bij de communie

Elk geslacht prijst mij zalig, omdat Hij die machtig is, aan mij zijn wonderwerken deed. (Lc. 1, 48-49)

slotgebed

Heer, wij hebben uw heilig sacrament ontvangen en vragen U op voorspraak van de heilige Maagd Maria, die ten hemel is opgenomen: breng ook ons tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer. AMEN

© Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail