De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

De getijden van Maria's Tenhemelopneming

Vooravondgebed | Lezingendienst | Morgengebed | Voormiddag | Middag | Namiddag | Avondgebed | Dagsluiting

De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking: van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar Zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden.

avondgebed op de vooravond

Maria ten hemel opgenomen. Francesco Botticini. 15de eeuw. Londen, National Gallery.
Maria ten hemel opgenomen. Fr. Botticini. 15de eeuw. Londen, National Gallery.

I. Openingsvers

God, kom mij te hulp.
      Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
      Zoals het was in het begin en nu en altijd
      en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

II. Hymne

Hoog boven alles blinkt gij uit,
o Maagd, o koningin, o bruid,
en alle schoonheid vloeit ineen
en alle glans in u alleen.

U schiep als schoonste eens het Woord,
aan wie gij eeuwig toebehoort,
de Zoon die gij het leven geeft,
de God die u geschapen heeft.

Als Christus die aan 't kruishout leed,
die koning was in purperen kleed,
zo gij die met Hem medelijdt
en moeder van het leven zijt.

Gekroond met zoveel glans en eer,
o, zie op ons die bidden neer,
en neem met vreugde het loflied aan
wanneer wij zingend tot u gaan.

U, Jezus, zij de heerlijkheid
die uit de Maagd geboren zijt,
met Vader en met Geest tezaam
zij eeuwig lof uw grote Naam.

Tenhemelopneming van Maria. Tintoretto, 1550 (Veneti, Gallerie dell'Accademia).
Tenhemelopneming van Maria. Tintoretto, 1550 (Veneti, Gallerie dell'Accademia).

III. Psalmodie

Antifoon 1. Christus is opgevaren ten hemel en heeft zijn maagdelijke Moeder een onvergankelijke woning bereid, alleluia.

Psalm 113

Looft nu, dienaars des Heren,
      looft de naam van de Heer.
De naam van de Heer zij geprezen
      vandaag en in eeuwigheid.
Van ochtendgloren tot avondrood
      moet ieder die Naam aanbidden.
Want boven de volkeren troont de Heer,
      zijn glorie beheerst de hemel.
Wie is als de Heer onze God,
      hoog boven de sterren gezeten?
Die van omhoog overziet
      het hemelgewelf en de aarde;
Die machtelozen tilt uit het stof,
      van vuilnishopen de armen weghaalt;
Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen,
      te midden der machtigen van zijn volk;
Die de onvruchtbare plaats geeft in huis
      als blijde moeder van kinderen.

Antifoon 2. De poort van het paradijs werd door Eva voor allen gesloten en door de maagd Maria weer geopend, alleluia.

Psalm 147B

Loof de Heer, Jeruzalem,
      Sion, verheerlijk uw God!
Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
      uw kinderen heeft Hij gezegend in u.
Hij laat U in vrede uw land bewonen
      en voedt u met tarwebloem.
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
      en haastig rept zich zijn woord.
De sneeuw laat Hij vallen als vlokken wol,
      en rijp strooit Hij uit als as.
Hij werpt de hagel als broodkruimels weg,
      voor zijn verkilling verstijft het water.
Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht,
      Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
      zijn wet en geboden voor Isral.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
      Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.

Antifoon 3. De maagd Maria is verheven hoog boven alle hemelen. Komt allen, zingen wij de lof van Christus, de Koning, wiens Rijk is tot in eeuwigheid.

Lofzang (Ef. 1, 3-10)

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
      met elke geestelijke zegen.
In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld,
      om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
      naar het welbehagen van zijn wil:
Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade,
      waarmee Hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed,
      de vergeving der zonden.
Dank zij de rijkdom van zijn genade,
      die Hij ons heeft meegedeeld als een overvloed
      van wijsheid en inzicht.
Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,
de beslissing die Hij in Christus had genomen
      ter verwezenlijking van de volheid der tijden:
Het heelal in Christus onder n hoofd te brengen,
      alle wezens in de hemel en alle wezens op aarde.

Maria ten hemel opgenomen. Francesco Botticini. 15de eeuw. Londen, National Gallery.
Maria ten hemel opgenomen. Fr. Botticini. 15de eeuw. Londen, National Gallery.

IV. Korte schriftlezing

Allen die God heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt (Rom. 8, 30).

V. Korte beurtzang

Maria is opgenomen ten hemel, * de engelen verheugen zich.
Maria is opgenomen ten hemel, * de engelen verheugen zich.
Zij loven en prijzen de Heer. * De engelen verheugen zich.
Eer aan de Vader.
Maria is opgenomen ten hemel, * de engelen verheugen zich.

VI. Lofzang van Maria (Lc. 1, 46-55)

Antifoon. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer die zo machtig is zo grote dingen aan mij deed.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
      verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
      van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
      de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
      voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
      vermetelen drijft Hij uiteen;
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
      eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
      maar rijken gaan heen met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Isral aan,
      zijn milde erbarming indachtig;
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
      voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon
      en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
      en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Maria Hemelvaart. David. Zrn, 1630. Altaarretabel (detail).
Maria Hemelvaart. David. Zrn, 1630. Altaarretabel (detail).

VII. Slotgebeden

Antifoon. Verheugt u, want heden is de maagd Maria opgenomen ten hemel, waar zij met Christus het koninkrijk bezit voor eeuwig.

Prijzen wij God, de almachtige Vader. Hij heeft gewild dat alle geslachten Maria, de moeder van zijn Zoon, zalig prijzen. Vragen wij Hem ootmoedig:
      Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
God, wonderbaar in uw werken, Gij hebt de onbevlekte maagd Maria naar lichaam en ziel in Christus' glorie doen delen; * laat ons verlangen uitgaan naar diezelfde heerlijkheid.
Gij hebt ons Maria gegeven als moeder, schenk op haar voorspraak aan zieken genezing, aan bedroefden vertroosting, aan zondaars vergiffenis, * en aan ons allen heil en vrede.
Dank zij U is Maria vol van genade; * schenk ons allen de blijdschap van uw overvloedige genade.
Maak uw kerk n van hart en n van ziel in ware liefde, * en laat alle gelovigen eensgezind volharden in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus.
Gij hebt Maria gekroond tot koningin van de hemel; * neem de overledenen voor altijd op in de vreugde van uw rijk samen met alle heiligen.

(intentie naar keuze)
Onze Vader...

God, voor de eenvoud van de heilige Maagd Maria hebt Gij oog gehad en haar zo begenadigd dat uw eniggeboren Zoon als mens haar kind kon worden. Daarom hebt Gij haar gekroond met de hoogste heerlijkheid. Verleen ons, dat ook wij door het wonder van de verlossing gered worden en op haar bede verheven worden tot U. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

VIII. slotantifoon (Ave Regina)

Beluister hier het "Ave Regina Coelorum"

Gegroet gij, hemelkoningin;
gegroet gij, engelenvorstin;
gij wortel die het leven draagt;
gij poort waaruit het licht ons daagt.
Verheug u, wonderschone Maagd.
Vaarwel en bied uw hulpbetoon,
wees onze voorspraak bij uw Zoon.

Maria's Tenhemelopneming. A. Carracci, 1590 (Madrid, Prado).
Maria's Tenhemelopneming. A. Carracci, 1590. (Madrid, Prado)

Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail